Voorwaarden

Huurvoorwaarden Solexverhuur Lingewaard.

Artikel 1
De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Solexverhuur Lingewaard wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.
De borg bedraagt €25,- per solex met een maximum van €250,-

Artikel 2
A De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de verhuurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Solexverhuur Lingewaard voldoen.

B Het rijden van een solex is allen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar, en die in het bezit zijn van een rijbewijs dan wel bromfietscertificaat.

Artikel 3
Solexverhuur Lingewaard is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verekenen, onverminderd het recht van Solexverhuur Lingewaard op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4
Solexverhuur Lingewaard is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door Solexverhuur Lingewaard niet is verzekerd . De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht.

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijke geldende politieregelement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen;
b) De troittoirbanden op en af te rijden;
c) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen;
d) Een of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 10
Het is verboden tijdens de huur van de solex, met meer dan twee personen naast elkaar te rijden.

Artikel 11
Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Solexverhuur Lingewaard is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12
De huurder kan de overeenkomst alleen schriftelijk of elektronisch annuleren, de huurder is de verhuurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– Annulering tot 30 dagen : 25% van de overeengekomen huursom;
– Annulering vanaf 20 tot 15 dagen vóór de dag van verhuur :50% van de        overeengekomen huursom;
– Annulering vanaf 14 dagen vóór de verhuur 100% van de overeengekomen huursom.